Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1.0 Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van van Cuijlenborg en op alle met  van Cuijlenborg aangegane overeenkomsten.

1.2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door van Cuijlenborg is ingestemd.

1.5. De internetsite van van Cuijlenborg richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.

1.6. Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met van Cuijlenborg in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7. van Cuijlenborg behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8. Door het gebruik van de internetsite van van Cuijlenborg en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9. van Cuijlenborg is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2.0 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Koper tot het doen van een aanbod. van Cuijlenborg is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt onder meer geacht te zijn gedaan indien:

- de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;

- de door van Cuijlenborg uitgebrachte offerte door de Koper is ondertekend en door van Cuijlenborg is ontvangen;

- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan van Cuijlenborg via elektronische weg is verzonden en door van Cuijlenborg is ontvangen.

2.4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat van Cuijlenborg een orderbevestiging aan de Koper heeft overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres, dan wel per telefoon contact met de Koper is geweest om de order te bevestigen.

2.5. Koper en van Cuijlenborg komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van van Cuijlenborg zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

van Cuijlenborg garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn.

3.0 Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.(incl. BTW)

3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die van Cuijlenborg in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door van Cuijlenborg worden gecorrigeerd.

3.4. van Cuijlenborg kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten.

Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite en op de orderbevestiging.

3.5. Voor tijdzendingen zullen de extra kosten als toeslag in rekening worden gebracht. Over de hoogte van de kosten zal vooraf overleg plaatsvinden met de Koper.

 

Voor de levering op de waddeneilanden is dit ook van toepassing, ook voor levering op de waddeneilanden zullen wij u informeren over de eventuele extra kosten.

4. Betaling

4.1. Voor bestellingen waarbij de koper vooruit betaald, hiervoor ontvangt de koper een factuur.

Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer/naam/adres over te maken op rekening NL17 SNSB0939056755 t.n.v. van Cuijlenborg Int. te Geldermalsen.

Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

 

Op verzoek van Koper kan de levering plaatsvinden onder remboursbetaling. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Een rembourszending kan geweigerd worden indien het geleverde product niet besteld is of dat het te betalen bedrag niet overeenkomt met het orderbedrag. Voor overige weigeringen zal de Koper de gemaakte administratie- en verzendkosten in rekening gebracht worden.

 

van Cuijlenborg kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van van Cuijlenborg.

4.2. In het geval door van Cuijlenborg een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.

4.3. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is Koper vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.4. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die van Cuijlenborg als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.5. In geval van niet-tijdige betaling is van Cuijlenborg bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5.0 Levering en leveringstijd

5.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft van Cuijlenborg ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. van Cuijlenborg kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk/telefonisch kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal door van Cuijlenborg worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper worden gemeld.

5.3. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Dit kan ook een ander adres dan het factuuradres zijn, tevens is levering op kantoor/werk mogelijk.

 

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Bij overeenkomsten met Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken en voertuigen waarvoor een kenteken is aangevraagd.

6.2. Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt van Cuijlenborg zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzend- en administratiekosten.

7.0 Eigendomsvoorbehoud

7.1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met van Cuijlenborg is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2. Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8.0 Garantie en aansprakelijkheid

8.1. van Cuijlenborg streeft ernaar dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

8.2. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.3. van Cuijlenborg is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van van Cuijlenborg. van Cuijlenborg is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.4. De totale aansprakelijkheid van van Cuijlenborg voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien van Cuijlenborg, om welke reden dan ook, anderszins gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5. In het geval Koper via van Cuijlenborg een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8.6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van van Cuijlenborg of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of

onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8.7. Koper is gehouden van Cuijlenborg te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen van Cuijlenborg mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Koper dienen te komen.

Koper is verplicht het product aan van Cuijlenborg te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard gaat van Cuijlenborg over tot vervanging van het defecte onderdeel.

8.8. Garantie  bestaat uitsluitend uit het omruilen van het defecte ondedeel. van Cuijlenborg wijst er uitdrukkelijk op dat eventuele kosten voor (de)montage niet in de garantie is inbegrepen. van Cuijlenborg kan echter wel de defecte onderdelen vervangen tegen het normale werkplaatstarief.

9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht is van Cuijlenborg niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1.De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij van Cuijlenborg, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2.Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede –al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

10.3.Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van van Cuijlenborg, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11.0 Persoonsgegevens

11.1van Cuijlenborg zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

van Cuijlenborg neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12.0 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13. Geschillen

13.1 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van van Cuijlenborg of overeenkomsten gesloten met van Cuijlenborg. worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14.0 Diversen

14.1van Cuijlenborg is gevestigd te Geldermalsen, aan de Industrieweg 6, 4191NV , en geregistreerd bij de

Kamer van Koophandel onder Nr. 11022201. Het BTW-identificatienummer is NL806575694B01

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan

van Cuijlenborg, Industrieweg 6 4191NV Geldermalsen of naar het e-mail adres info@vancuijlenborg.nl zoals staat aangegeven op de internetsite, dan wel via het contactformulier via de website.

Privacy Statement

Algemeen

van Cuijlenborg respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

In deze Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

van Cuijlenborg draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de Registratiekamer zullen plaatsvinden.

Welke gegevens worden door van Cuijlenborg verwerkt?

De gegevens die door van Cuijlenborg worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) en gegevens die in verband staan met het door uw gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van de site.

Zo wordt het IP adres en naam van uw computer geregistreerd.

 

Wat doet van Cuijlenborg met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

- het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;

- het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site;

- In het geval van problemen het kunnen aantonen vanwaar vandaan en door wie een bestelling is gedaan.

- het sturen van e-mail/mailing i.v.m. aanbiedingen/nieuwsbrief, indien u dit niet wenst kunt u dit op het bestelformulier aangeven.

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt, en zullen in geen geval voor andere doeleinden worden gebruikt dan wel aan derden worden verstrekt.

Links

De site van van Cuijlenborg kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft van Cuijlenborg geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Uw rechten

U kunt altijd aan van Cuijlenborg vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan van Cuijlenborg vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die van Cuijlenborg zo spoedig mogelijk zal verwerken.

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u via het sturen van een E-Mail u afmelden.

Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

Informatie over van Cuijlenborg ’privacy beleid

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy beleid van van Cuijlenborg kunt u een e-mail sturen naar info@vancuijlenborg.nl